Samtalsfrågor till boken Jesusberättelsen.Fiktion eller verklighet?! (andra upplagan)

Bild för boris

Samtalsfrågor till boken Salo, B, Jesusberättelsen – fiktion eller verklighet? (andra upplagan)

 

 

Inför träff 1. Läs sidorna 7–38, gärna också bibelhänvisningarna.

Träff 1. Frågor för samtal:

 • Vad är dina egna frågeställningar inför trovärdigheten och förståelsen av de nytestamentliga evangelierna?

 • ”Ordet evangelium kändes formligen i hela kroppen.” Vad är dina associationer inför ordet evangelium? Vad kan vi konkret göra för att återvinna ordets ursprungliga betydelse?   

 • Vad säger följande bibelställen om ordet evangelium?

  Matt 4:23, Mark 1:1, 12,

  Apg 5:43, 8:35, 11:20, Rom 1:3, 9

  1 Kor 15:1–5

 • Av de åtta saker som författaren anser vi behöver vara observanta på när det gäller evangeliernas särart, vilka två tycker du är viktigast och hur påverkar de sakerna både läsningen och förståelsen?

 • Läs tillsammans Mark 3:1–6. Lev er in i berättelsen med hjälp av Markus pedagogiska grepp och de motsättningar och kontraster berättelsen är full av.

 • Vad är du mest fascinerad av när det gäller personen Markus Johannes?

 • Samtala om några av de fakta som talar för att fornkyrkans uppgift att Evangeliet enligt Markus är skrivet av Johannes Markus och långt går tillbaka till lärjungen Petrus. Har det någon betydelse för läsningen av Evangeliet enligt Markus att vi hör Petrus berätta vad som hände?

 • Kom överens om en bibelvers/ett bibelavsnitt ni alla memorerar och ”suger på” varje dag till nästa träff!

 • Inför träff 2. Läs sidorna 39-52, gärna också bibelhänvisningarna.

   

                              

  Träff 2. Frågor för samtal

 • Dela erfarenheter av vad memoreringen gett er!

 • Har du läst någon litterär skildring som antingen kändes trovärdig eller du ställde dig tvivlande till? Berätta. Vad var orsaken?

 • Kan det vara så att tveksamheten inför evangelierna ofta beror på att det oväntade budskapet utmanar oss människor? Professor Ole Hallesby sade till en studerande som påstod sig tvivla på jungfrufödelsen: ”Vad har du gjort?”. Vad månne hans tanke var?

 • Håller ni med om de fyra kriterierna för trovärdigheten i ett påstående som nämns i boken (s 43). Hur uppfyllde lärjungarna de kriterierna?

 • Vad har Mark 16:9–20, dateringen av Lukasevangeliet, Mark 13:18, Mark 1:19, benämningen av de officiella personerna, Mark 6:30, titlarna på Jesus att göra med när Jesusberättelsen skrevs ned? I början av förra seklet ansåg man att evangelierna skrevs väldigt sent, i slutet på första eller början av andra århundradet och att de var påverkade av hellenistiskt tänkande, en utgångspunkt som envist hänger kvar. Har tidsbestämningen någon betydelse för trovärdigheten?

 • Kom överens om en bibelvers/ett bibelavsnitt ni alla memorerar och ”suger på” varje dag till nästa träff! Förslagsvis Mark 4:35– 40.

 • Inför träff 3. Läs sidorna 53–92. Gärna också bibelhänvisningarna.

 

 

Träff 3. Frågor för samtal

 • Dela erfarenheter av vad memoreringen gett er!

 • Vad säger följande bibelavsnitt om den realistiska skildringen? Mark 1:41 (Bibel 2000), Mark 3:5, 3:21, 4:13.

 • Dela reaktioner som lärjungarna, folket och de styrande hade på Jesus och hans handlade.

 • Det är vanligt med en ”söndagsskolbild” av Jesus, formulerad utifrån facit. Vilken av de saker som nämns som överraskande fakta om Jesus betyder mycket för dig?

 • I en mera ”liberal” tolkning av evangelierna framhävs ofta att evangelierna inte talar så mycket om Jesus utan om urkyrkan och dess, som man antar, omtolkning av Jesus lära. Vilka synpunkter ger avsnittet om avsaknad av urkyrkliga problemställningar på dylika påståenden?

 • Författaren skriver utförligt om den lilla notisen i Mark 15:21. Vad säger den er?

 • I boken nämns otaliga detaljer som Matteus och Lukas lämnat bort i sin avskrivning av Markus text. Dyk ner i några och fundera på varför Markus har med dem i sin skildring, och varför Matteus och Lukas lämnar bort dem.

 • Lev in er i Mark 4:35–40 och fundera över hur de kriminalpsykologiska kriterierna uppfylls i textsammanhanget. 

 • Vad betyder det för bönelivet att inse att skillnaden mellan Luk 11:1–4 och Matt 6:19-13 bara är skenbar? 

 • Samtala om nio orsakerna till olikheterna mellan synoptikerna. Ibland lyfts olikheter fram som bevis för att man inte kan lita på evangeliernas skildringar. Författaren resonerar tvärtom. Hur tänker du?

 • Kom överens om en bibelvers/ett bibelavsnitt ni alla memorerar och ”suger på” varje dag till nästa träff!

 • Inför träff 4. Läs 93–120. Gärna också bibelhänvisningarna.

   

  Träff 4. Frågor för samtal.

 • Dela erfarenheter av vad memoreringen gett dig!

 • Har det någon betydelse att Jesus ”led under Pontius Pilatus” jämfört med Rudolf Steiners Akashakrönika? I så fall vilken?

 • I boken tas Markusevangeliets första kapitel som exempel på hur berättelsen är förankrad i en judisk bakgrund. Varför inte se på det andra kapitlet med liknande glasögon. Vad finner ni?

 • Markus skriver ner sin berättelse omgiven av Roms gator och storslagenhet. Ändå är berättelsen full av agrara bilder. Nämn några exempel och varför är det så. Vilka bilder skulle Jesus ha använt om han predikat idag? 

 • Som tidigare nämnts så ansåg man tidigare att evangelierna var hellenistiskt påverkade. Idag lyfts den judiska bakgrunden fram på ett nytt sätt. Ge exempel från boken. Hur kan man förklara det överraskande faktum att Markusevangeliet som skrivs till ickejudar är det mest judiska när det gäller uttryck och talesätt! 

 • Vilka av de parallellismer som nämns som exempel tycker du är mest tydliga parallellismerna?

 • Sök efter de arameiska ord som nämns i Markusevangeliet. Läs avsnitten och  fundera tillsammans över varför just de uttrycken satte sig i Petrus kropp.

 • Hur ska vi egentligen använda ordet Amen när vi ber tillsammans?

 • Kom överens om en bibelvers/ett bibelavsnitt ni alla memorerar och ”suger på” varje dag till nästa träff! Kanske några verser den här gången!

 • Inför träff 4. Läs 121–136. Gärna också bibelhänvisningarna.

 Träff 5. Frågor för samtal

 • Dela erfarenheter av vad memoreringen gett dig!

 • Dela spontana tankar av det lästa

 • Säg var och en vilken av pinsamheterna ni tycker starkast talar för berättelsen trovärdighet?

 • Hur skulle du berätta om det i samtal med en sökande människa?

 • Vilka är ”pinsamheterna” i dag? Vad är det mest anstötliga i det kristna budskapet i dag? Är 1 Kor 1:18-31 relevant?

 • På vilket sätt märks det att den kristna tron påverkat vår kultur?  Finns det tidigare pinsamheter som idag anses normala?

 • Vad har Joh 4 att säga om Jesus syn på kvinnorna? Jesus samtal med den samariska kvinnan är ett exempel på när det själavårdande samtalet är som bäst. Vilka själavårdstoner finner ni i det samtalet?

 • Vad talar starkast till dig när det gäller Jesus möte med kvinnor?   

 • Hur ska vi vinna tillbaka Jesus radikalitet? Evangelium betyder ju en god, överraskande nyhet. Kan det vara så att vi är så vana vid det kristna budskapet att vi nästan ibland blivit vaccinerade mot det?  

 • Vad är skillnaden mellan att tala om Jesus och att predika Jesus? Finns det någon skillnad mellan att tala om evangeliet och att proklamera, bjuda ut evangeliet? Om det finns skillnad vad är den i så fall?

 • Dela vad ni var och en upplever vara det största i evangeliet.

 • Kom överens om en bibelvers/ett bibelavsnitt ni alla memorerar och ”suger på” varje dag till nästa träff! Kanske några verser den här gången!

 • Inför träff 6. Läs 137-167. Gärna också bibelhänvisningarna.

Träff 6. Frågor för samtal

 •  Dela erfarenheter av vad memoreringen gett dig!

 •  Dela spontana tankar av det lästa.

 •  Har ni stött på föreställningen att det finns andra källor som är mer tillförlitliga än de fyra evangelierna?

 • Vad betyder iakttagelsen att kanonprocessen inte handlade om att utesluta utan om att erkänna?

 • Vad säger de tre huvudkriterierna er?

 • Jmf Lukasevangeliets julberättelse med Jakobs protevangelium antingen via En bok om julen, sid 125 ff, bloggen på www.vibosa.fi eller  genom att sök reda på boken Apokryferna till Nya testamentet.(Gärtner, B )

 • Browns DaVincikoden blev uppmärksammad för sina tvärsäkra påståenden att inget är tillförlitligt i evangelierna utan man ska läsa de gnostiska evangelierna i stället. Hur kan en hel värld låta sig luras så? Vilka underströmmar verkar så att budskapet gick hem? För mera fakta se bloggen på www.vibosa.fi 

 • Har du märkt skillnader mellan de fyra evangelierna? Vad betyder det att Markus skriver ”utan facit” och Johannesevangeliet långt är skrivet ”med facit i hand”.

 • Har ni någon reflektion vad gäller handskrifternas antal och ålder?

 • Vilka av de övriga historiska källorna var bekanta för er från tidigare? Har de någon relevans i sammanhanget? 

 • Kom överens om en bibelvers/ett bibelavsnitt ni alla memorerar och ”suger på” varje dag till nästa träff! Kanske några verser den här gången!

 • Inför träff 7. Läs 167-180. Gärna också bibelhänvisningarna.

 

Träff 7. Frågor för samtal

 • Dela erfarenheter av vad memoreringen gett dig!

 •  Dela spontana tankar av det lästa.

 • Fick du några ahaupplevelser av Jesushistoriken? Dela dem i så fall med varandra.

 • Vad älskar du Jesus mest för? Skriv alla ner en hyllning till Jesus på ett anonymt papper. Dela sedan papperslapparna mellan er och läs upp dem.

 • Jesus en vardagsmänniska. Vad betyder det för vår vardag?

 • Samtal om det faktum att Jesus behövde vara mycket i bön och behövde Andens hjälp i sitt liv. Hur skulle vi då klara det oss utan bön och helg Ande. Slut på all ”att försöka kristendom”!

 • Jesus började sin verksamhet (Mark 1) efter dopet där han blev fylld med Anden och fick höra Faderns kärleksförklaring. Samtala om kärleksidentitet kontra prestationsidentitet.

 • Dela var och en med er av något av exemplen på Jesus gudomliga anspråk.

 • Varför går det inte heller idag att vara neutral inför Jesus? Hur kommer det fram idag?

 • Kom överens om en bibelvers/ett bibelavsnitt ni alla memorerar och ”suger på” varje dag till nästa träff! Kanske några verser den här gången!

 • Inför träff 8. Läs 181–204. Gärna också bibelhänvisningarna.

Träff 8. Frågor för samtal

 • Dela erfarenheter av vad memoreringen gett dig!

 • Dela spontana tankar av det lästa

 • Varför är Jesus uppståndelse så grundläggande för kristen tro? Eller är den det?

 • I vårt språkbruk säger vi ofta att Jesus uppstod, döden kunde inte hålla honom osv. Bibelns vittnesbörd är mer av att Fadern uppväckte Jesus från de döda i Andens kraft. Är det någon skillnad?

 • Vilken av de fem huvudgrupperna av uppståndelsebevis är du mest fascinerad av? Dela med varandra!

 • Dela ahaupplevelser och frågetecken!?

 • Läs tillsammans på nytt konsekvenserna av Jesus uppståndelse.  S 204. Vad betyder de för er? Finns det fler?

 • Kom överens om att memorera en av uppståndelseberättelserna till nästa träff!

 • Inför träff 9. Läs 205-216. Gärna också bibelhänvisningarna.

   

 • Träff 9. Frågor för samtal

 • Berätta var och en antingen ordagrant eller med egna ord en av uppståndelseberättelserna! Berätta något om hur berättelsen börjat leva för dig, öppnat sig, om så varit fallet.

 • Berätta för varandra hur ni förstått de två ytterligheterna i synen på Bibeln. Finns de idag?  Läs på nytt också sidan 90.

 • Jesus förändrade livet! Plocka var och fram ett av de tjugo områdena som nämns i boken. Vad kan det konkreta exemplet betyda för dig själv. Dela med varandra.

 • Livet på jorden är fortfarande ett helvete för många. Men hur skulle det månne se ut om inte Jesus från Nasaret funnits?

 • Kristen tro har förändrat många saker i vårt samhälle, men kan också det omvända ske?  Vad är skillnaden på intolkning och uttolkning av bibelordet?

 • Kom överens om en bibelvers/ett bibelavsnitt ni alla memorerar och ”suger på” varje dag till nästa träff!

 • Inför träff 10. Läs 217-222. Tänk på ett bibelord eller bibelsammanhang som blivit levande under genomgången av Jesusberättelsen.

 

Träff 10 Frågor för samtal

Dela reflektioner av det lästa.

Vad betyder det att kristen tro är en huvudsak, men i huvudsak en hjärtesak?

Dela ett bibelord eller ett bibelsammanhang som blivit levande under genomgången av boken Jesusberättelsen!

Hur kan du/ni föra Jesusberättelsen vidare? Samtala och be över och tillsammans för den saken

Alla är lärjungar – frågan är bara vems? Alla skapar lärjungar – frågan är bara till vem? Alla blir lik någon, frågan är bara vem. Samtala om det stora att få vara Jesus lärjunge, göra lärjungar till honom och ha som slutmål att bli lik honom! (2 Kor 3:18, 1 Joh 3:2). 

Dela/Spara